Mia

A watercolour study of Scottish Ballet’s Mia Thompson